National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24742074      在线人数 : 73
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1026-1050 / 8819. (共353页)
<< < 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Chih Sheng Chuang [5/5]
Chih-Wei Ku [0/1]
Chih, Y. S. [1/2]
Chih, Yu-Shiun [1/1]
Chii-Chang Chen [0/12]
Chin, A. [0/1]
Chin, C. C. [1/19]
Chin-Chang
Chen
[0/1]
Chin-Chang Chen [1/1]
Chin, Chen-Lung [6/7]
Chin, Chi-Chin [5/5]
Chin, Chi‐Chin [1/1]
Chin, Der-Hang [1/1]
Chin, E. T. [0/3]
Chin, Erh-Tsung [4/16]
Chin-I Tu [1/1]
Chin, Kuo-Ming [1/1]
Chin, Tsung-Shune [1/1]
Chin-Yi LIN [0/1]
Chin, Yi-Min [6/6]
Ching-Feng Chang [1/1]
Ching-Han [1/1]
Ching-Jan Chang [1/1]
Ching-Yi Chang [1/2]
Chingling Chen [0/2]
显示项目1026-1050 / 8819. (共353页)
<< < 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈