National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6491/11663
造訪人次 : 24640333      線上人數 : 65
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1026-1050 / 8819. (共353頁)
<< < 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Chih Sheng Chuang [5/5]
Chih-Wei Ku [0/1]
Chih, Y. S. [1/2]
Chih, Yu-Shiun [1/1]
Chii-Chang Chen [0/12]
Chin, A. [0/1]
Chin, C. C. [1/19]
Chin-Chang
Chen
[0/1]
Chin-Chang Chen [1/1]
Chin, Chen-Lung [6/7]
Chin, Chi-Chin [5/5]
Chin, Chi‐Chin [1/1]
Chin, Der-Hang [1/1]
Chin, E. T. [0/3]
Chin, Erh-Tsung [4/16]
Chin-I Tu [1/1]
Chin, Kuo-Ming [1/1]
Chin, Tsung-Shune [1/1]
Chin-Yi LIN [0/1]
Chin, Yi-Min [6/6]
Ching-Feng Chang [1/1]
Ching-Han [1/1]
Ching-Jan Chang [1/1]
Ching-Yi Chang [1/2]
Chingling Chen [0/2]
顯示項目1026-1050 / 8819. (共353頁)
<< < 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋