National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6507/11669
造访人次 : 29975306      在线人数 : 210
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1051-1075 / 8837. (共354页)
<< < 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Ching-Han [1/1]
Ching-Jan Chang [1/1]
Ching-Yi Chang [1/2]
Chingling Chen [0/2]
Chiou, Arthur E. T. [6/6]
Chiou, B. S. [1/1]
Chiou, Bi-Shiou [1/1]
Chiou, Chei Chang [2/2]
Chiou, H. H. [0/1]
Chiou, J. W. [2/2]
Chiou, Jeng-Ren [3/19]
Chiou, Jr-Hu [1/1]
Chiou, Lih-Yih [1/1]
Chiou, Show-Jen [2/2]
Chiou SJ. [0/2]
Chiou, W. [2/2]
Chiou, Y. J. [1/1]
Chiou, Yi-Chyun [1/1]
Chiou, Yu-Ruei [2/2]
Chiou, Yung-Yi [1/1]
Chir, Jiun-Ly [2/2]
Chirico, W. J. [0/2]
Chirico, William J. [2/2]
Chisholm, Malcolm H. [3/4]
Chiu, C.M. [0/3]
显示项目1051-1075 / 8837. (共354页)
<< < 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈