National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6507/11669
造访人次 : 30710345      在线人数 : 410
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1151-1175 / 8837. (共354页)
<< < 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Chou, M. S. [0/1]
Chou, Ming-Chu [1/2]
Chou, P. [1/3]
Chou, Pao-Hua [4/12]
Chou, Tai-Lung [4/6]
Chou, Ting-Kai [1/3]
Chou, W. C. [13/15]
Chou, W. Y. [1/2]
Chou, Wan-Chi [3/3]
Chou, Wei-Yang [13/13]
Chou, Wu-Ching [1/1]
Chou, Y. C. [1/1]
Chou, Yi-Chun [1/1]
Chou, Yi-Hsian [0/3]
Chou, Yi-Hsien [1/3]
Chou, Yu-Cheng [1/1]
Chou, Yu-wen [1/3]
Chou, Yusan [1/1]
Choujaa A [0/3]
Chow, Yuan-Shih [2/2]
Chrambach, A. [0/1]
Christiani,, David C. [1/1]
Christiani, David C. [2/2]
Christine Kuo, Min-Hsun [1/1]
Christoph Langes [1/1]
显示项目1151-1175 / 8837. (共354页)
<< < 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈