National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6491/11663
造訪人次 : 24747226      線上人數 : 51
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1151-1175 / 8819. (共353頁)
<< < 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Chou, Ting-Kai [1/3]
Chou, W. C. [13/15]
Chou, W. Y. [1/2]
Chou, Wan-Chi [3/3]
Chou, Wei-Yang [13/13]
Chou, Wu-Ching [1/1]
Chou, Y. C. [1/1]
Chou, Yi-Chun [1/1]
Chou, Yi-Hsian [0/3]
Chou, Yi-Hsien [1/3]
Chou, Yu-Cheng [1/1]
Chou, Yu-wen [1/3]
Chou, Yusan [1/1]
Choujaa A [0/3]
Chow, Yuan-Shih [2/2]
Chrambach, A. [0/1]
Christiani,, David C. [1/1]
Christiani, David C. [2/2]
Christine Kuo, Min-Hsun [1/1]
Christoph Langes [1/1]
Christophe Baylon [1/1]
Christopher J. Chancellor [1/1]
Chu, C. J. [1/1]
Chu, Cheng Shan [1/1]
Chu, Chi-Min [4/4]
顯示項目1151-1175 / 8819. (共353頁)
<< < 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋