National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 25166217      在线人数 : 87
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1176-1200 / 8819. (共353页)
<< < 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Chu, Ching-Hsiang [3/3]
Chu, D. C. [1/1]
Chu, H. W. [1/5]
Chu, Han-Yi [2/3]
Chu, Hsiang-Chun [1/6]
Chu, Hsuan-Lien [1/1]
Chu, Hung-Kuo [1/1]
Chu, Jen-Yu [2/3]
Chu, Jian-An [4/4]
Chu, N. Y. [6/7]
Chu, Neng-Yi [9/9]
Chu, Shu-Wei [1/1]
Chu, Y. [0/1]
Chu, Yow-Lin [6/8]
Chu, Yu-Ru [1/1]
Chu, Yu-Yi [2/2]
Chuang, A. [2/4]
Chuang, Bor-Nian [0/2]
Chuang, C.-C. [1/6]
Chuang, C. W. [0/2]
Chuang, C.-Y. [1/1]
Chuang CH [0/1]
Chuang, Chao-Ming [3/3]
Chuang, Chao-Qin [1/1]
Chuang, Chen-Lian [3/4]
显示项目1176-1200 / 8819. (共353页)
<< < 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈