National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 25175632      在线人数 : 64
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1251-1275 / 8819. (共353页)
<< < 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Chung, Pau-Choo [5/5]
Chung, Pei-Shou [1/1]
Chung, Ruei-Guo [1/1]
Chung, Shu-Hua [1/1]
Chung, Shu-Mei [1/1]
Chung, W. [0/1]
Chung, W. S. [3/6]
Chung-Wei Liang [1/1]
Chung, Wen-Sheng [3/3]
Chung, Wen-Tsan [6/7]
Chung, Y. N. [1/1]
Chung, Y. T. [0/1]
Chung, Yi-Chieh [1/1]
Chung, Yi-Nung [50/61]
Chunyuan Chen [1/1]
Chuo, Chang-Cheng [0/2]
Chuo, Feng-Pin [1/5]
Chuo, Y. J. [1/1]
Chuu, D. S. [7/13]
Chuu, Der-San [1/1]
Chyau, C. C. [0/1]
Chyau, Charng-Cherng [8/8]
Chyi, Jen-Inn [0/2]
Chyi, Tzuu-Kang [2/2]
Chyong-Hwa Yeh [0/1]
显示项目1251-1275 / 8819. (共353页)
<< < 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈