National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6507/11669
造访人次 : 30714574      在线人数 : 361
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1276-1300 / 8837. (共354页)
<< < 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Chyau, C. C. [0/1]
Chyau, Charng-Cherng [8/8]
Chyi, Jen-Inn [0/2]
Chyi, Tzuu-Kang [2/2]
Chyong-Hwa Yeh [0/1]
Chyong-Ru Liu [0/3]
Chyr, Yeong-Ning [1/1]
Ciu, Y. K. [1/1]
Claudio Bianchini [11/14]
Clemens Eisank [1/1]
Clifford S. Benton [1/1]
Cobine, Paul A. [3/3]
Collazo, Kimberly [1/1]
Collier, G. E. [0/1]
Collier, Glen E. [1/1]
Collins, C. L. [0/1]
Cooper, A. [1/1]
Cooper, G. [1/1]
Costa, Jos� S�nchez [1/1]
Cowan, D. O. [1/5]
Coyer, James A. [1/1]
Craft, J. [0/1]
Craft, Jennifer L. [3/3]
Crain, S. [0/1]
Cromer, K. F. [0/1]
显示项目1276-1300 / 8837. (共354页)
<< < 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈