National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6491/11663
造訪人次 : 24737904      線上人數 : 47
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1351-1375 / 8819. (共353頁)
<< < 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Dong, C. L. [1/4]
Dong, Jing-fei [1/3]
Dong, Yongqiang [1/1]
Dorn [1/1]
Dorn, H. C. [0/1]
Dou-ChihWang [0/1]
Douglas G. Frank [3/3]
Downes, J. [2/3]
Downes, J. E. [1/1]
Du, B. S. [1/1]
Du, Bau-Sen [2/2]
Du, C. [0/2]
Du, Jia-An [1/1]
Du Wei-Shih [1/1]
Duan, Kow-Jen [2/2]
Duchamp, J. C. [0/1]
Duchi, C. [0/1]
Duffy, P. [1/1]
Duh, Chang-Yih [1/1]
Duncan, T. [0/2]
Dunn, B. [1/1]
Dunn, Bruce [3/3]
DUNSCH, L. [1/1]
Dy, Danilo T. [2/2]
E. Jaruga [0/1]
顯示項目1351-1375 / 8819. (共353頁)
<< < 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋