National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 25171403      在线人数 : 65
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1501-1525 / 8819. (共353页)
<< < 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Gilberd, P. W. [2/3]
Ging-Ginq Pan [0/1]
Giorgio Petrucci [1/1]
Giuseppe Mantovani [1/1]
Glass, T. [0/1]
Gong, M. L. [1/1]
Goodnick, S. M. [5/11]
Goodnick, Stephen M. [1/1]
Gorday, P. [1/1]
Gou, S. C. [1/1]
Gou, Shih-Chuan [25/25]
Gou, Wen-Johnny [1/1]
Grasa, G. [0/1]
Grigoryan, L. [1/2]
Gromiha, M. M. [1/1]
Gromiha, M. Michael [3/3]
Gu, G. D. [1/3]
Gu, Jyh-Cherng [1/2]
Gu, Wun-Syuan [2/2]
Gu, Yu-Da [1/1]
Gui, John Y. [9/9]
Guist, G. K. [1/1]
Guo, C. J. [0/5]
Guo, Chorng-Jee [6/6]
Guo, Chorng‐Jee [6/19]
显示项目1501-1525 / 8819. (共353页)
<< < 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈