National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6507/11669
造访人次 : 29975057      在线人数 : 280
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1651-1675 / 8837. (共354页)
<< < 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Hong Kun Xu [0/1]
Hong, Ling-Yi [1/1]
Hong, M. T. [1/1]
Hong, Minghwei [1/2]
Hong, Wanchu [3/3]
Hong, Zuway R. [1/1]
Hoogeveen, Ron C. [2/2]
Horng, H. E. [1/1]
Horng, Kuo-Kai [6/10]
Horng, L. [7/10]
Horng, Lance [192/294]
Horng, Li-De [2/3]
Horng, R. H. [4/6]
Horng, Ray-Hua [3/3]
Horng, Sheng-Fu [0/1]
Horng, Syuan-Huei [6/8]
Horng, T. L. [7/7]
Horng, Tzyy-Leng [1/1]
Horng, Wei-Chun [1/1]
Horng, Yih-Chern [25/25]
Hou, C.-H. [0/1]
Hou, C. S. [1/1]
Hou, Hsiao-Han [0/1]
Hou, Kai-Chung [2/2]
Hou, Mark C. [0/2]
显示项目1651-1675 / 8837. (共354页)
<< < 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈