National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 25195259      在线人数 : 65
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1876-1900 / 8819. (共353页)
<< < 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Hu [1/1]
Hu, B. L. [11/11]
Hu, C. C. [0/2]
Hu, C. H. [2/2]
Hu, C. J. [1/1]
Hu, C. Y. [1/2]
Hu, Chao-Chin [1/1]
Hu, Chao-Yuan [2/3]
Hu, Cheur-Jong [1/1]
Hu, Chin-Han [1/1]
Hu, Chin-Yuan [0/1]
Hu, Ching-Han [91/94]
Hu, Hsiao-Ling [1/1]
Hu, Junn-Yen [2/2]
Hu, Kuo-Chang [3/3]
Hu, M. H. [1/1]
Hu, M. L. [0/1]
Hu, Po-Min [1/2]
Hu, Shing-yang [1/1]
Hu, T. S. [0/2]
Hu, Tang-Hsiang [2/3]
Hu, Tarng-Shiang [1/2]
Hu, Ting-hao [1/1]
Hu, W. N. [1/1]
Hu, W. S. [1/1]
显示项目1876-1900 / 8819. (共353页)
<< < 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈