National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6491/11663
造訪人次 : 24494651      線上人數 : 45
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目1876-1900 / 8819. (共353頁)
<< < 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Hu [1/1]
Hu, B. L. [11/11]
Hu, C. C. [0/2]
Hu, C. H. [2/2]
Hu, C. J. [1/1]
Hu, C. Y. [1/2]
Hu, Chao-Chin [1/1]
Hu, Chao-Yuan [2/3]
Hu, Cheur-Jong [1/1]
Hu, Chin-Han [1/1]
Hu, Chin-Yuan [0/1]
Hu, Ching-Han [91/94]
Hu, Hsiao-Ling [1/1]
Hu, Junn-Yen [2/2]
Hu, Kuo-Chang [3/3]
Hu, M. H. [1/1]
Hu, M. L. [0/1]
Hu, Po-Min [1/2]
Hu, Shing-yang [1/1]
Hu, T. S. [0/2]
Hu, Tang-Hsiang [2/3]
Hu, Tarng-Shiang [1/2]
Hu, Ting-hao [1/1]
Hu, W. N. [1/1]
Hu, W. S. [1/1]
顯示項目1876-1900 / 8819. (共353頁)
<< < 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋