National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 25704827      在线人数 : 127
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目2101-2125 / 8827. (共354页)
<< < 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Huang, Ya-Lien [5/10]
Huang, Yao-Sheng [2/4]
Huang, Yen-Chieh [2/3]
Huang, Yi-Hsiang [3/6]
Huang, Yi-Jen [3/3]
Huang, Yi-Tai [1/1]
Huang, Yi-Ting [1/1]
Huang, Ying-Wen [2/2]
Huang, Yo-Jhih [1/1]
Huang, You-Chieh [1/1]
Huang, Yu-Chao [1/1]
Huang, Yu-Chih [1/4]
Huang, Yu-Hsin [0/1]
Huang, Yu-Min [1/1]
Huang, Yu-Wei [1/1]
Huang, Yue-Wei [7/7]
Huang, Yuh-Fen [0/1]
Huang, Yung-Fa [0/1]
Huang, Yung-Sheng [2/2]
Huang, Z. P. [1/1]
Huang, Zong-Xian [1/1]
Huey-Por Chang [1/2]
Huffman, John C. [3/4]
Hui-Fen Lin [1/1]
Hult, K. [1/1]
显示项目2101-2125 / 8827. (共354页)
<< < 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈