National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 25663818      在线人数 : 70
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目2276-2300 / 8827. (共354页)
<< < 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Jian, S. R. [2/2]
Jian, Y. C. [1/1]
Jiang, C.-Y. [1/1]
Jiang, D, Y. [0/2]
Jiang, George J. [1/1]
Jiang, I. M. [0/1]
Jiang, I-Min [2/2]
Jiang, J. H. [2/2]
Jiang, Ja-Kwan [0/1]
Jiang, Jhen-Yu [1/3]
Jiang, Jheng-Yan [1/1]
Jiang, Ling [4/4]
Jiang, Mon-Fong [1/1]
Jiang, T. F. [5/5]
Jiang, Y. J. [0/3]
Jiang, Yu-Chi [1/1]
Jieh-Shian Young [1/1]
Jiesamfoek, H. [0/1]
Jih, F. W. [1/1]
Jill M. Antoniazzi [1/1]
Jim McKenna [2/4]
Jin, C. Q. [3/3]
Jin, Fan-Wei [1/1]
Joe, Shih-Guey [1/1]
John, J. [1/1]
显示项目2276-2300 / 8827. (共354页)
<< < 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈