National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24511242      在线人数 : 66
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目2301-2325 / 8819. (共353页)
<< < 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
John Nees [1/1]
Johnson, P. D. [0/1]
Jones, A. [1/2]
Jones, Peter H. [2/2]
Jong, G. J. [5/6]
Jong, Gwo-Jia [1/1]
Jong, Tai-Lang [4/4]
Jong, Y. J. [1/1]
Jong, Yuh-Jyh [3/3]
Jordan, M. R. [0/1]
Jou, C.-S. [0/1]
Jou, Jer-Min [5/5]
Jow, Ming-Yung [1/1]
Joyce M. Alxander [1/1]
Jr. [3/3]
Jr., Theodore B. Norris [0/1]
Jr, T.B. Norris [1/1]
Ju, T.L. [0/1]
Ju, Yuh-Rur [1/1]
Juan, C. H. [0/1]
Juan, Chi-Chih [1/1]
Juan, Yu-Lin [6/6]
Juang, Cerrita [0/1]
Juang, D. J. [5/5]
Juang, Dend-Jyi [3/3]
显示项目2301-2325 / 8819. (共353页)
<< < 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈