National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6507/11669
造访人次 : 29892685      在线人数 : 308
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目2876-2900 / 8837. (共354页)
<< < 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Li, Shiun-Fa [0/1]
Li, Shu-Hsing [1/1]
Li, Simon C. [2/2]
Li, Tai-Lun [3/3]
Li, Tanping [2/2]
Li, Tsai-Chung [1/1]
Li, Tsung Jung [2/2]
Li, Wei-Yu [2/2]
Li, Xin [1/1]
Li, Y. [0/1]
Li, Y.-S. [0/1]
Li, Yaw-Kuen [1/1]
Li, Yi [3/3]
Li, Yi-Da [1/1]
Li, Yi-Hua [1/1]
Li, Yi-Ju [3/3]
Li, Yiming [1/1]
Li, Yong Xin [1/1]
Li, Yu-Ting [2/2]
Li-Yuan Wu [1/1]
Li, Z. [1/1]
Li, Z. D. [0/2]
Li, Zhen-Dao [1/1]
Lian, Ie-Bin [17/19]
Lian, Yu-te [1/1]
显示项目2876-2900 / 8837. (共354页)
<< < 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈