National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 25166335      在线人数 : 92
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目2926-2950 / 8819. (共353页)
<< < 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Liao, Fu-Xing [6/6]
Liao, H.-Y. [0/1]
Liao, Hsien-Chou [2/2]
Liao, Hsiu-Hsiang [1/2]
Liao, J. Y. [2/3]
Liao, Kun-Yu [0/1]
Liao, L. M. [1/1]
Liao, Min-Yun [0/1]
Liao, Ming-Chun [2/2]
Liao, P. H. [2/3]
Liao, Ping-Bao [2/2]
Liao, Shih-Syong [1/1]
Liao, Shu-Yi [3/3]
Liao, Shu-Ying [0/1]
Liao, W. C. [1/1]
Liao, W. M. [1/1]
Liao, Wan jiun [1/1]
Liao, X.-J. [1/1]
Liao, Xian-Jie [1/1]
Liao, Y. A. [0/1]
Liao, Y. Y. [1/3]
Liao, Yi-Wen [3/3]
Liau, Ching-Sheyen [2/2]
Liau, Pao-Kuei [2/2]
Liaw, G. M. [0/1]
显示项目2926-2950 / 8819. (共353页)
<< < 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈