National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6507/11669
造访人次 : 29975324      在线人数 : 220
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目3451-3475 / 8837. (共354页)
<< < 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Liu, X. [0/1]
Liu, Xun [0/2]
Liu, Y. C. [0/1]
Liu, Y.-M. [1/1]
Liu, Y. S. [1/1]
Liu, Ya-Ting [0/1]
Liu, Yan-Liang [0/1]
Liu, Yang-Chun [2/2]
Liu, Yao-Chow [2/2]
Liu, Yau-Wen [1/1]
Liu, Yen-Ju [2/2]
Liu, Yen-Liang [2/2]
Liu, Yi-Fen [1/1]
Liu, Yi-Te [0/6]
Liu, Yung-Tao [0/1]
Liu, Z. R. [1/1]
Liu, Zheyun [1/1]
Lo, Chen-Fu [1/1]
LO, Cheng-Ying [1/1]
Lo, Chih-cheng [2/6]
Lo, Feng-Chun [1/1]
Lo, I. [0/2]
Lo, I. C. [5/10]
Lo, I. H. [2/2]
Lo, Jir-Mehng [1/1]
显示项目3451-3475 / 8837. (共354页)
<< < 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈