National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6507/11669
造访人次 : 30710686      在线人数 : 408
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目3551-3575 / 8837. (共354页)
<< < 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Lu, Ying-Hsiu [1/1]
Lu, Yu-Feng [1/1]
Luan, Pi-Gang [3/3]
Luao, Y. F. [1/1]
Luarn, Pin [1/1]
Luca, D. [1/1]
Luci, J. J. [0/1]
Luci, Jeffrey J. [1/1]
Lue, Heng-Hui [1/1]
Lue, J. T. [1/1]
Luo, C. W. [2/2]
Luo, Chia Lin [2/2]
Luo, Chuan-Yu [1/1]
Luo, Liyang [2/2]
Luo, Shue F. [1/1]
Luo, Shue-Fen [1/1]
Luo, Wen-Wei [0/1]
Luo, X. [0/1]
Luo, Z. P. [0/2]
Luo, Zong P. [1/1]
Lyu, W. C. [0/1]
Lyu, Yen-Tang [2/2]
M.A. Clark [1/2]
M. Balaj [4/4]
M. F. Yang. [1/1]
显示项目3551-3575 / 8837. (共354页)
<< < 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈