National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6487/11649
造访人次 : 28497283      在线人数 : 476
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目3526-3550 / 8818. (共353页)
<< < 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Lu, T. H. [0/1]
Lu, Tien-Chang [6/6]
Lu, Tin-Chang [1/1]
Lu, Tseng-Hung [0/1]
Lu, Tsu-Ching [1/1]
Lu, Tsung-Hung [3/7]
Lu, Tun-Chang [1/1]
Lu, W. L [1/2]
Lu, Wei-Pai [0/15]
Lu, Xue-Wen [5/5]
Lu, Y.-T. [0/1]
Lu, Yang-Ming [2/2]
Lu, Yen-Cheng [2/3]
Lu, Yi-Yu [1/1]
Lu, Ying-Chih [2/2]
Lu, Ying-Chung [2/4]
Lu, Ying-Hsiu [1/1]
Lu, Yu-Feng [1/1]
Luan, Pi-Gang [3/3]
Luao, Y. F. [1/1]
Luarn, Pin [1/1]
Luca, D. [1/1]
Luci, J. J. [0/1]
Luci, Jeffrey J. [1/1]
Lue, Heng-Hui [1/1]
显示项目3526-3550 / 8818. (共353页)
<< < 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈