National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 27734396      在线人数 : 249
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目3651-3675 / 8827. (共354页)
<< < 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Molinaro, N. [0/1]
Mollah, S. [1/1]
Moore, D. [1/8]
Mordovanakis, A. G. [1/1]
Morgan, D. [1/1]
Morishita, T. [1/1]
Mou, C. Y. [1/1]
Moubchir, H. [0/1]
Mourou G. [1/1]
Mu, Mo [1/1]
Murashige, T. [1/1]
N.A. Moran [2/4]
N.C.Wong [1/1]
N. Kotov [1/1]
N. Peygambarian [1/1]
N. Peyghambarian [2/3]
N. Wang, [0/1]
N. X. Tan [1/3]
Nagai, N. [0/1]
Nakata, H [0/1]
Nakatsuji, Teruaki [1/1]
Nancy A. Moran [0/1]
Natalie Rezai-Zadeh [0/1]
Nayak, Pradipta K. [4/4]
Nee, Tzer-En [1/1]
显示项目3651-3675 / 8827. (共354页)
<< < 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈