National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6507/11669
造访人次 : 29974911      在线人数 : 267
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目3726-3750 / 8837. (共354页)
<< < 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Ommundsen, Y. [1/1]
Ong, Chorng-Shyong [1/1]
Otsuka, Atsushi [1/1]
Ou, C. R. [4/4]
Ou, Der-Shiaw [4/4]
Ou, J. Y. [8/21]
Ou, Jun-Yu [1/1]
Ou, M. N. [1/1]
Ou, Neil [5/7]
Ou, Y. H. [0/2]
Ou-yang, M. J. [1/1]
Ou Yang, Y. [0/1]
Ou, Yu-He [1/1]
Ouyang, Y. [0/1]
Ouyang, Yueh [1/1]
Ouyang, Yuh [1/1]
Ozawa Y [0/1]
P. Baumann [1/3]
P. Gao [0/1]
P. Gatchell [3/3]
P.H.Sach [1/2]
P. Mamidipudi [3/3]
P. V. Ramana [0/1]
P. Vijaya Kumar [2/2]
Page, A. [1/1]
显示项目3726-3750 / 8837. (共354页)
<< < 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈