National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24742050      在线人数 : 65
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目3776-3800 / 8819. (共353页)
<< < 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Peng, C. T. [5/5]
Peng, Ching-Tien [1/1]
PENG, CHIUNG-CHI [9/9]
PENG, CHIUNG-HUEI [3/3]
Peng, Chiung-Hui [1/1]
Peng, Chris [2/3]
Peng, Guang-Yu [1/1]
Peng, R. Y. [0/7]
Peng, Robert Y. [20/20]
Peng, S. M. [3/3]
Peng, Shie-Ming [17/17]
Peng, W. C. [1/2]
Peng, Wei-Chih [2/2]
Peng, Wen-Sen [1/1]
Peng, X. Y. [0/1]
Peng, Yu-Non [1/1]
Peng, Yu-Nong [2/2]
Penth, Y. J. [2/2]
Perng, Chi-Yow [1/1]
Perng, Hui-Zung [1/3]
Perng, J. Y. [1/1]
Perng, L. I. [3/4]
Perng, Liuh-I [1/1]
Peter Br�ggeller [1/1]
Petricek, V. [1/1]
显示项目3776-3800 / 8819. (共353页)
<< < 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈