National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24929447      在线人数 : 51
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目3826-3850 / 8819. (共353页)
<< < 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Puzniak, R. [1/2]
Puznizk, R. [1/1]
Q. H. Ansari [12/12]
Qin, Suyang [1/1]
Qiu, Zu-Yin [1/1]
Qu, Shichun [1/1]
R. C. C. Perera [1/1]
R. Changkakoti [3/3]
R. D. Watson [0/1]
R. James Cross [1/1]
R. O'Connell [1/1]
R. W. Carpenter [1/2]
Rachel Mamlok-Naaman [1/1]
Rack, J. [1/1]
Ragsdale, Stephen W. [9/9]
Rainer Haid [1/1]
RajanBabu, T. V. [3/3]
Ramelot, T. A. [1/1]
Ramley, K. [0/2]
Rao, C.-M. [1/1]
Rao, Chen-Mao [1/2]
Rao, Zhen-Mao [3/3]
Reddy, P. V. G. [0/1]
Reuter, R. [1/1]
Rice, G. [0/1]
显示项目3826-3850 / 8819. (共353页)
<< < 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈