National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 25682688      在线人数 : 89
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目3976-4000 / 8827. (共354页)
<< < 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Shieh, Chiou-Fen [1/1]
Shieh, D. B. [1/1]
Shieh, H. P. D. [1/4]
Shieh, Han-Ping D. [11/12]
Shieh, Leang-San [1/1]
Shieh-Liang Chen [0/1]
Shieh, M. F. [0/2]
Shieh, Ming-Feng [1/1]
Shieh, Ruey S. [2/2]
Shieh, S. H. [0/3]
Shieh, Shyang-Horng [1/1]
Shieh, W. K. [1/1]
Shieh, W. Z. [1/3]
Shieu, F. S. [1/1]
Shih, C. H. [1/1]
Shih-Chang Tsai [0/1]
Shih, Chen-Hua [1/1]
Shih, Cheng-Jen [3/3]
Shih, Chia-Chi [1/1]
Shih, Chuan-Chan [1/2]
Shih, Chun-Ming [1/1]
Shih Feng, Cheng [1/1]
Shih, Hsin-Yi [1/1]
Shih, K. S. [0/1]
Shih, K. Y. [0/3]
显示项目3976-4000 / 8827. (共354页)
<< < 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈