National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 25166583      在线人数 : 90
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目4001-4025 / 8819. (共353页)
<< < 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Shih, M. C. [1/1]
Shih, M. K. [1/1]
Shih, M. Y. [2/2]
Shih, Meng-Hung [1/1]
Shih, Ming-Yi [5/5]
Shih, N. F. [1/1]
Shih, Po-Yuan [1/1]
Shih, S. [0/2]
Shih, S. M. [1/2]
Shih, Shang-Shu [1/1]
Shih, Sheng-Ming [1/1]
Shih-Shuo Yeh [0/1]
Shih, T. H. [1/1]
Shih, T. W. [0/1]
Shih, W. W. [1/1]
Shih, Wei-Wen [1/1]
Shih, Wen-Ching [0/1]
Shih, Y. T. [7/8]
Shih, Ya-Hsuan [3/3]
Shih, Ying-Wei [2/2]
Shih-Yong Lin [0/1]
Shih, Yu-Tai [47/57]
Shih, Yung-Feng [1/1]
Shih, Z. Y. [1/1]
Shiha, Cheng-Jen [1/1]
显示项目4001-4025 / 8819. (共353页)
<< < 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈