National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 25180328      在线人数 : 67
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目4226-4250 / 8819. (共353页)
<< < 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Tan, Haw-Chang [1/1]
Tan TH [0/1]
Tang , Tzung-I [1/1]
Tang, Ben-Zhong [1/1]
Tang, C. H. [1/1]
Tang, C. Y. [7/9]
Tang, Chia-Hui [1/1]
Tang, Chih-Hsin [6/9]
Tang, F. C. [1/1]
Tang, Fu-Ching [3/3]
Tang, H. Y. [1/3]
Tang, J. J. [1/1]
Tang, J. T. E. [0/1]
Tang, Jawluen Tang [1/1]
Tang, Jeung-tai Eddie [3/3]
Tang, Jing-Jou [2/2]
Tang, M. T. [0/1]
Tang, Michael. T. [0/2]
Tang, Qun [2/2]
Tang, T. I. [2/4]
Tang, Tsung-Yi [2/3]
Tang, Tzung-I [6/6]
Tang, Yu-Cheng [1/1]
Tang, Yuliang [1/1]
Tao Jiang [1/1]
显示项目4226-4250 / 8819. (共353页)
<< < 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈