National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 25693069      在线人数 : 74
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目4251-4275 / 8827. (共354页)
<< < 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Tang, Yuliang [1/1]
Tao Jiang [1/1]
Tarng, Jenn-Hwan [1/1]
Tasen, C. H. [0/1]
Tasi, B. L. [0/2]
Tasi, M. J. [0/1]
Tasi, Ming-His [1/1]
Tasi, Ming-Hsi [1/1]
Taubenheim, D. [1/1]
Teho Wu [1/1]
Telser, Joshua [2/2]
Teng, Jimmy [1/1]
Teng, T. Y. [1/1]
Teng, Tse-Yang [1/1]
Teng, Tun-Chien [1/1]
Tepfer, T. [0/1]
Tesan, G. [0/1]
Thakkar, A. [1/1]
Thakkar, A. J. [1/1]
the Kaohsiung Leukemia Research Group [2/2]
Theodore B. Norris [5/6]
Thomas, T. P. [1/1]
Thomas, Thommey [2/2]
Thomas, Thommey P. [1/1]
Thommey P. Thomas [4/6]
显示项目4251-4275 / 8827. (共354页)
<< < 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈