National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6487/11649
造访人次 : 28505563      在线人数 : 401
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目4426-4450 / 8818. (共353页)
<< < 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Tsaid, K. Y. [1/1]
Tsair-Rong Chen [1/4]
Tsang, J. S. [0/1]
Tsao, Chun-Wei [2/4]
Tsao, Hou-Yen [2/2]
Tsaur, M. S. [0/4]
Tsaur, Ming-San [1/1]
Tsaur, Ming-Sen [1/1]
Tsay, Chien-Yie [1/1]
Tsay, Min-Hung [0/1]
Tsay, Shiow-Fon [1/1]
Tsay, Y. L. [1/1]
TSAY, Yeong-Ley [1/1]
Tsen, Hau-Yang [1/1]
Tsen, J. H. [0/3]
Tseng, A. A. [1/1]
Tseng, Ampere A. [2/3]
Tseng, C. C. [0/1]
Tseng, C. H. [0/3]
Tseng, C. Y. [1/1]
Tseng, Chien-Fu [1/1]
Tseng, Chih-Kuo [1/1]
Tseng, Chin-Jui [1/1]
Tseng, Chiung-Yin [0/1]
Tseng, Chung-Yang [2/2]
显示项目4426-4450 / 8818. (共353页)
<< < 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈