National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 25175656      在线人数 : 65
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目4401-4425 / 8819. (共353页)
<< < 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Tsai, Shih-Chieh [1/1]
Tsai, Shin-Li [1/1]
Tsai, Tong-Jing [2/2]
Tsai, Tsuimin [1/1]
Tsai, Tsung-Lung [1/1]
Tsai, Tsung-Mu [1/1]
Tsai, Tzung-Ling [1/1]
Tsai, W. C. [4/7]
Tsai, Wan-Yu [1/1]
Tsai, Wei-Je [2/2]
Tsai, Wen-Shing [2/2]
Tsai, Y. C. [3/5]
Tsai, Y. L. [1/2]
Tsai, Ya-Chih [1/1]
Tsai, Ya-Po [0/2]
Tsai, Yi-Ben [1/1]
Tsai, Yi-Hua [4/4]
Tsai, Yi-Jang [2/2]
Tsai, Yu-Ching [2/2]
Tsai, Yu-Hsuan [1/1]
Tsai, Yu-Ling [4/4]
Tsai, Yuan-Tsung [1/1]
Tsai, Yung-Lin [1/1]
Tsai, Z. D. [1/1]
Tsaid, K. Y. [1/1]
显示项目4401-4425 / 8819. (共353页)
<< < 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈