National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者瀏覽
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6487/11649
造訪人次 : 28624102      線上人數 : 357
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目4726-4750 / 8818. (共353頁)
<< < 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Wang, Yi-Chih [1/1]
Wang, Yi-Fan [3/3]
Wang, Yi-Han [1/13]
Wang, Yi-Kai [4/4]
Wang, Yi-Shun [28/28]
Wang, Ying-Wei [1/2]
Wang, Yong [0/2]
Wang, Yu-Chen [1/1]
Wang, Yu-Hsuan [2/3]
Wang, Yu-Min [4/4]
Wang, Yu-Shuen [1/1]
Wang, Yu-Wen [1/2]
Wang, Yu-Wu [23/31]
Wang, Yuan-Fen [1/1]
Wang, Yun-Ping [0/2]
Wang, Yung-Bin [1/1]
Wang, Yung-Chi [2/2]
Wang, Yung-Chin [1/1]
Wang, Yung-Hung [4/4]
Wang, Z. L. [0/1]
Wang, Zhen-Yu [0/3]
Wang, Zhi-Long [1/1]
Wanga, L. Q. [1/1]
Wataru Takahashi [0/2]
Waton, R. Douglas [1/1]
顯示項目4726-4750 / 8818. (共353頁)
<< < 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋