National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6487/11649
造访人次 : 28623456      在线人数 : 419
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目4726-4750 / 8818. (共353页)
<< < 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Wang, Yi-Chih [1/1]
Wang, Yi-Fan [3/3]
Wang, Yi-Han [1/13]
Wang, Yi-Kai [4/4]
Wang, Yi-Shun [28/28]
Wang, Ying-Wei [1/2]
Wang, Yong [0/2]
Wang, Yu-Chen [1/1]
Wang, Yu-Hsuan [2/3]
Wang, Yu-Min [4/4]
Wang, Yu-Shuen [1/1]
Wang, Yu-Wen [1/2]
Wang, Yu-Wu [23/31]
Wang, Yuan-Fen [1/1]
Wang, Yun-Ping [0/2]
Wang, Yung-Bin [1/1]
Wang, Yung-Chi [2/2]
Wang, Yung-Chin [1/1]
Wang, Yung-Hung [4/4]
Wang, Z. L. [0/1]
Wang, Zhen-Yu [0/3]
Wang, Zhi-Long [1/1]
Wanga, L. Q. [1/1]
Wataru Takahashi [0/2]
Waton, R. Douglas [1/1]
显示项目4726-4750 / 8818. (共353页)
<< < 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈