National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24929482      在线人数 : 42
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目4826-4850 / 8819. (共353页)
<< < 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Wong, M. S. [2/3]
Wong, Tzu-Jung [2/2]
Wong, Y. J. [0/1]
Wong, Y. T. [0/1]
Wong, Yong-Kie [2/2]
Wooten, A. [0/1]
Wu, An-Tai [10/10]
Wu, B.J.D. [0/1]
Wu, C. C. [4/9]
Wu, C. D. [0/1]
Wu, C. H. [3/7]
Wu, C. J. [0/1]
Wu, C. S. [3/8]
Wu, C.-W. [1/1]
Wu, C. Y. [2/3]
Wu, Cen-Shawn [31/34]
Wu, Chang-Lung [1/1]
Wu, Chao Chin [22/27]
Wu, Charng-Lin [1/1]
Wu, Chein-Wei [1/1]
Wu, Chen-An [1/2]
Wu, Cheng-Feng [1/1]
Wu, Cheng-Tao [1/1]
Wu, Cheng-Zu [1/1]
Wu, Chi-Hao [1/1]
显示项目4826-4850 / 8819. (共353页)
<< < 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈