National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 25672845      在线人数 : 128
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目5001-5025 / 8827. (共354页)
<< < 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Wu, Yu-Hua [0/1]
Wu Yu, Jya-Yi [1/1]
Wu, Yung-Chi [1/1]
Wun, Kai-Ci [0/1]
Wuu, D. S. [4/6]
Wuu, Dong-Sing [2/2]
Wybourne, M. N. [10/24]
Wybourne, Martin [1/1]
Wybourne, Martin N. [1/1]
X. Jiajin [0/1]
X. P. Ding [1/1]
X. Y. Liu [1/1]
Xi-Long Yang [0/2]
Xia, Hai-Ping [1/1]
Xiao, C.-T. [1/1]
Xiao, L. Z. [0/1]
Xiao, Y. F. [0/1]
Xie, Shu-Lian [1/1]
Xin, Chen-Ying [1/1]
Xiong, Xiaorong [3/3]
Xu Jiajin [1/1]
Xu, Ping [1/1]
Xu, W.-Q. [4/4]
Xu, Wei-Qin [5/6]
Xu, Yong-Song [0/1]
显示项目5001-5025 / 8827. (共354页)
<< < 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈