National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6491/11663
造访人次 : 24923472      在线人数 : 147
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目5151-5175 / 8819. (共353页)
<< < 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Yang, Wei-Ta [1/1]
Yang, Wen-Chih [7/7]
Yang, Wen-Ran [1/1]
Yang, Wen-Ren [6/7]
Yang, Wen-Tsann [0/1]
Yang, X. [1/1]
Yang, Xiuge [2/2]
Yang, Y. S. [1/1]
Yang, Y. T. [0/1]
Yang, Ya-Ting [1/1]
Yang, Yang [3/3]
Yang, Yi-Hung [1/1]
Yang, Yi-Lin [2/3]
Yang, Yin-Ting [1/2]
Yang, Ying-Ling [2/2]
Yang, Yong-Fu [1/1]
Yang, Yuan-Rung [1/1]
Yang, Yung-Lieh [1/1]
Yang, Z. [0/2]
Yang, Zhen-Wu [0/1]
Yao-Chin Wang [0/1]
Yao, J. Z. [0/1]
Yao, Junzhi [1/1]
Yao, K. C. [4/7]
Yao, Kai-Chao [60/89]
显示项目5151-5175 / 8819. (共353页)
<< < 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈