National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6507/11669
造访人次 : 30710275      在线人数 : 394
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目5176-5200 / 8837. (共354页)
<< < 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Yang, Yi-Lin [2/3]
Yang, Yin-Ting [1/2]
Yang, Ying-Ling [2/2]
Yang, Yong-Fu [1/1]
Yang, Yuan-Rung [1/1]
Yang, Yung-Lieh [1/1]
Yang, Z. [0/2]
Yang, Zhen-Wu [0/1]
Yao-Chin Wang [0/1]
Yao, J. Z. [0/1]
Yao, Junzhi [1/1]
Yao, K. C. [4/7]
Yao, Kai-Chao [60/89]
Yao, M. W. [1/1]
Yao, Ming-Wei [5/9]
Yao, P. C. [2/2]
Yao, P. Y. [0/1]
Yao, Pei-Yi [0/1]
Yao, Peiyi [0/1]
Yao, Pin-Chuan [1/1]
Yao, Y. D. [4/5]
Yao, Yi-Ching [1/1]
Yao, Zhi-Yuan [0/1]
Yau, Hon-Fai [0/1]
Yau, R. F. [0/1]
显示项目5176-5200 / 8837. (共354页)
<< < 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈