National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 25704795      在线人数 : 127
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目5076-5100 / 8827. (共354页)
<< < 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Yang, Eun-Chan [1/1]
Yang, Fu-Ming [4/5]
Yang, G. [0/3]
Yang, H. [0/1]
Yang, H. C. [1/1]
Yang, H. D. [8/11]
Yang, H. N. [1/1]
Yang H. P. D. [0/1]
Yang, Hong-Ding [2/2]
Yang, Hsin-Chou [1/1]
Yang, Hsin-Ying [1/1]
Yang, Hsiu-Fei [1/1]
Yang, I. C. [1/1]
Yang, J. L. [1/1]
Yang, J. S. [1/2]
Yang, Jhih-Yuan [0/1]
Yang, Jiing-Ru [3/3]
Yang, Jong-Her [2/2]
Yang, K. [0/1]
Yang, K. T. [0/1]
Yang, Kung-Shi [1/1]
Yang, L. H. [1/1]
Yang, L. M. [1/6]
Yang, L. Y. [1/1]
Yang, Li-Jen [2/2]
显示项目5076-5100 / 8827. (共354页)
<< < 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈