National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6507/11669
造访人次 : 29439870      在线人数 : 202
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目5251-5275 / 8837. (共354页)
<< < 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Yeh SL. [0/1]
Yeh, Tzu-Chang [1/1]
Yeh, Wei-Lan [1/1]
Yeh, Y. H. [0/1]
Yeh, Y. Y. [0/1]
Yeh, Yi-Chun [1/1]
Yen, C. C. [1/1]
Yen, C. L. [0/3]
Yen, C. W. [0/1]
Yen, Chen-Hsiang [1/1]
Yen, Chiung-Fen [1/1]
Yen, Fu-Ming [1/2]
Yen, G. C. [1/3]
Yen, Gow-Chin [12/12]
Yen, H. C. [0/2]
Yen, Hung-Chih [1/1]
Yen, Jen [2/2]
Yen, Jyh-Chyang [0/1]
Yen, Kang K. [1/1]
Yen-Ling Tsai [0/2]
Yen, Rong-Chia [1/1]
Yen, S. H. [4/4]
Yen, Shao-Wei [7/9]
Yen, Sheng-Horng [46/70]
Yen, Shin-Yi [2/2]
显示项目5251-5275 / 8837. (共354页)
<< < 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈