National Changhua University of Education Institutional Repository : 依作者浏览
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6487/11649
造访人次 : 28633903      在线人数 : 374
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目5301-5325 / 8818. (共353页)
<< < 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
You, Ci-Syong [10/13]
You, J. N. [1/1]
You, Li-Chih [1/1]
You, M.-L. [0/2]
You, R. W. [0/1]
You, Yu-Ling [4/4]
Young, C. C. [1/2]
Young, C. J. [0/1]
Young, C. M. [1/1]
Young, C. P. [1/1]
Young, Chung-Ming [3/3]
Young, Fiona B. J. [1/1]
Young, Jieh-Shian [15/15]
Young, S. L. [32/39]
Young, S. W. [1/1]
Young, San-Lin [4/4]
Young, Sheng-Joue [0/2]
Young, Wen-Chin [1/1]
Yu, A. S. [0/1]
Yu, B. H. Y. [0/1]
Yu, Brenda H. Y. [1/1]
Yu, C. C. [1/4]
Yu, Chang-Wu [11/13]
Yu, Chieh-Chung [1/1]
Yu, Chih-Chung [1/1]
显示项目5301-5325 / 8818. (共353页)
<< < 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈