National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 25687816      在线人数 : 93
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻
浏览

公共事務與公民教育學系 [57/207]
應用運動科學研究所 [31/50]
政治學研究所 [0/9]
運動健康研究所 [61/108]
體育學系 [129/252]

上传排行

数据加载中.....

下载排行

数据加载中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1-25 / 302. (共13页)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Biddle, S. [1/1]
Chang, Chia-Jen [9/12]
Chang H. Y. [3/3]
Chang, Hsiao-Yun [1/1]
Chang, W.C. [3/3]
Chen, C. M. [1/2]
Chen, C. Y [6/9]
Chen, Ching-Ling [0/2]
Chen, Hsien-Te [2/2]
Chen, L. J. [2/6]
Chen, M. H. [0/5]
Chen, S. T. [1/1]
Chen, T. Y. [10/26]
Chen, Ti-Yu [4/5]
Chen, Y. T [2/2]
Chen, Ya-Wen [0/1]
Chi-Yueh Hsu [1/1]
Chiang, C. C. [4/16]
Chiang, Ching-Cheng [6/7]
Chiang, J. C. [0/2]
Chiang, J. Y. [3/10]
Chiang, Jinn-Yen [13/26]
Chih-En Chen [2/2]
Chingling Chen [0/2]
Chou, P. [1/3]
显示项目1-25 / 302. (共13页)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈