National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 25642646      在线人数 : 320
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻
浏览

上传排行

数据加载中.....

下载排行

数据加载中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1-25 / 53. (共3页)
1 2 3 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Chang, C. J. [0/1]
Chang, Hen-Hong [0/1]
Chang, Shun-Chang [0/1]
Chen, Chia-Yun [0/2]
Chen, F. G. [0/1]
Chen, L. Y. [0/1]
Chen, Ying-Ling [0/1]
Cheng, Tsung-Lin [2/6]
Chiang, John Y. [0/1]
Chien, H. Y. [0/5]
Chien, Hung-Yu [1/1]
Chou, W. C. [0/1]
Chuang, Y. H. [0/2]
Fann, C. S. J. [0/1]
Hou, Mark C. [0/2]
Jan, J. K. [0/13]
Jan, Jinn-Ke [3/3]
Kone, M. [0/1]
L. J. Lin [0/1]
Lian, Ie-Bin [0/2]
Liao, D. R. [0/1]
Liao, Shu-Ying [0/1]
Lin, H. C. [0/1]
Lin, Hong-Jen [0/1]
Lin, Yin-Ying [1/1]
显示项目1-25 / 53. (共3页)
1 2 3 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈