National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 25687879      在线人数 : 83
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻
浏览

上传排行

数据加载中.....

下载排行

数据加载中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目151-175 / 516. (共21页)
<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Pu, Guan-Chih [1/2]
S. Krausse [1/1]
Schneider, F. [1/1]
Shen, Chien-Hua [1/1]
Shen, Yung-Chi [1/1]
Shi, Pin-Hui [1/1]
Shou, H. N. [0/1]
Shu, Y. H. [0/4]
Shyr, W. J. [1/2]
Shyr, Wen-Jye [1/3]
Su, G. W. [0/1]
Su, T. J [13/21]
Su, Yu-Min [1/1]
Syu, Sheng-Kai [0/1]
T. Chen [1/2]
Tang, Michael. T. [0/2]
Tian, Y. R. [1/1]
Tien, Li-Chu [1/1]
Tsai, Fu-chiuan [1/1]
Tsai, H. H. [0/3]
Tsai, Hsun-Heng [1/2]
Tsai, Jason S. H [11/16]
Tu, C. C. [1/1]
Tu, C. J. [1/1]
Tzou, Gow-Yi [4/4]
显示项目151-175 / 516. (共21页)
<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈