National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6481/11653
造访人次 : 23404126      在线人数 : 211
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻
浏览

期刊論文 [128/141]
國科會計畫 [18/26]
專書 [2/4]
會議論文 [123/237]
其他研究報告 [0/5]

上传排行

数据加载中.....

下载排行

数据加载中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1-25 / 396. (共16页)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Chan, C. S. [1/1]
Chan, Chi-Shiang [1/3]
Chan, Chia-Tai [8/8]
Chan, Yi-Cheng [27/30]
Chang, C. C [1/1]
Chang, Chih-Peng [1/1]
Chang, Chin-Chen [9/16]
Chang, Ing-Chau [37/48]
Chang, Jin-Jia [1/1]
Chang, Keh-Ning [1/1]
Chang, Lin-Huang [5/6]
Chang, R. S. [5/6]
Chang, W. C. [0/2]
Chang, Y. S. [1/2]
Chang, Ya-Chin [1/1]
Chang, Yang-Yu [2/2]
Chang, Yu-Pin [1/1]
Chang, Yu-Shuo [7/8]
Chen, Chan-Ju [0/1]
Chen, Fu-Chi [1/1]
Chen, Guan-Fu [0/1]
Chen, Jr-Shian [2/2]
Chen, Li-Li [1/1]
Chen, M. L. [1/1]
Chen, Ming-Lung [1/1]
显示项目1-25 / 396. (共16页)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈