National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6480/11652
造访人次 : 21716718      在线人数 : 62
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻
浏览

期刊論文 [71/80]
國科會計畫 [40/53]
專書 [5/29]
會議論文 [4/77]
其他研究報告 [5/10]

上传排行

数据加载中.....

下载排行

数据加载中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1-25 / 90. (共4页)
1 2 3 4 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Abdulmajid, N. B. [0/1]
Chang, Ann [1/1]
Chang, C. C. [1/1]
Chang, C. Y. [0/1]
Chang, Shan-Mao [11/42]
Chang, Shuei-May [3/13]
Chang, Yueh-Chen [4/8]
Chen, Alvin Cheng-Hsien [5/12]
Chen, Cheng-Hsien [2/2]
Chen, Hui-Jun [1/1]
Chen, I. R. [0/1]
Chen, Po-Nien [1/1]
Chen, Shu-Hui Eileen [2/2]
Chiang, Heien-Kun [1/1]
Chiang, Hsiao-chen [0/2]
Chiang, Wen-Yu [0/1]
Chiu, Shin-Hsien [0/1]
Cho, C. H. [0/1]
Chu, Hsiang-Chun [1/6]
Chuang, Li-Ling [0/1]
Chuang, Yu-Hui [1/1]
Chung, Y. T. [0/1]
Ernestine Stodelle [0/1]
Fujioka, M. [0/1]
Gou, Wen-Johnny [1/1]
显示项目1-25 / 90. (共4页)
1 2 3 4 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈