National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 25646634      在线人数 : 309
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻
浏览

期刊論文 [72/94]
專書 [0/4]
會議論文 [3/44]

上传排行

数据加载中.....

下载排行

数据加载中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1-25 / 262. (共11页)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
A. Benguria [0/1]
Alberto Benguria [1/1]
Baumann, P. [1/1]
C. Borghouts [0/1]
C. Y. Lai [1/11]
C.Y. Lai, M. H. Kuo [0/1]
C. Y. Lee [0/3]
Chang, C. P. [1/2]
Chang, Chi-Huang [3/3]
Chang, Chih-Peng [1/1]
Chang, Ching‐Yuan [1/1]
Chang, Ho-Hsing [1/1]
Chang, J. G. [10/11]
Chang, Jan-Gowth [9/9]
Chang, Su-Feng [1/1]
Chang, W. C. [1/1]
Chang, Y. S. [0/1]
Chen, Bor‐Shah [1/1]
Chen, C.Y. [0/1]
Chen, Chih-Mei [2/2]
Chen, Chin-Chu [1/1]
Chen, Hui-Yin [4/4]
Chen, K. C. [0/7]
Chen, Kuan-Chou [13/13]
Chen, Kuan‐Chou [1/1]
显示项目1-25 / 262. (共11页)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈