National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 25687903      在线人数 : 88
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻
浏览

期刊論文 [122/136]
國科會計畫 [32/35]
專書 [5/8]
會議論文 [22/152]
其他研究報告 [0/10]

上传排行

数据加载中.....

下载排行

数据加载中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目101-125 / 243. (共10页)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Wu, Chia-Hu [2/2]
Wu, Ming-Cheng [1/1]
Wu, Pei-Fen [2/2]
Wu, Tung-Kuang [27/34]
Wu, Ya-Ling [2/2]
Yang, Pei-Chen [0/1]
Yang, Wan-Shiou [12/18]
Yang, Yong-Fu [1/1]
Yao, Zhi-Yuan [0/1]
Yeh, I-Cheng [1/1]
Yen, Jen [2/2]
Yen, Shao-Wei [7/9]
Yieh, Kaili [1/1]
Yu, Chang-Wu [11/13]
Yu, Kun-Ming [1/1]
何明泉 [0/1]
何蕙萍 [0/1]
劉昆鎧 [0/1]
卓致遠 [0/2]
吳佩芬 [4/19]
吳俊達 [0/2]
吳明豐 [0/1]
吳昭霖 [1/1]
吳東光 [9/25]
吳雅玲 [0/7]
显示项目101-125 / 243. (共10页)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈