National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 6498/11670
造訪人次 : 25663992      線上人數 : 89
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
瀏覽

機電工程學系 [117/191]
積體電路設計研究所 [3/3]
資訊工程學系 [271/413]
電信工程研究所 [0/0]
電子工程學系 [256/476]
電機工程學系 [390/576]
顯示技術研究所 [0/0]

上傳排行

資料載入中.....

下載排行

資料載入中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目851-875 / 1779. (共72頁)
<< < 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Poyueh Chen [0/1]
Qin, Suyang [1/1]
R. Changkakoti [3/3]
R. O'Connell [1/1]
Rao, C.-M. [1/1]
Rao, Chen-Mao [1/2]
Rao, Zhen-Mao [3/3]
Reuter, R. [1/1]
Roni, Harmoko Habibi [1/1]
Row, Jeen-Sheen [92/102]
Sankaran, Swami [1/1]
Seok, Eun-Young [1/1]
Sha, Min-Shi [1/1]
Shang, Rung-ji [1/1]
Shen, C. H. [4/5]
Shen, Chih Hsiung [5/10]
Shen, Ji-Jing [1/1]
Sheu, J. J. [1/1]
Shi, Jing-Wen [1/1]
Shi, W. Q. [1/2]
Shi, Wei-Wen [1/1]
Shia, Chee-Wen [1/1]
Shiah, Chee-Wen [1/1]
Shiao, Y.S. [0/1]
Shiao, Ying-Shing [1/1]
顯示項目851-875 / 1779. (共72頁)
<< < 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋