National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 25646554      在线人数 : 325
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻
浏览

機電工程學系 [117/191]
積體電路設計研究所 [3/3]
資訊工程學系 [271/413]
電信工程研究所 [0/0]
電子工程學系 [256/476]
電機工程學系 [390/576]
顯示技術研究所 [0/0]

上传排行

数据加载中.....

下载排行

数据加载中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目301-325 / 1779. (共72页)
<< < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Deng, Der-Jiunn [2/2]
Deng, S. W. [1/1]
Deng, W. R. [0/1]
Dienes, A. [1/1]
Din, Der-Rong [38/47]
Ding-Tsair Su [1/1]
Ding, Y. [2/2]
Ding, Yanping [3/3]
Eric R. Tkaczyk [1/1]
Fan, Sheng-Jie [0/3]
Fang, J. F. [2/3]
Fang, Jiandong [3/3]
Fanjiang, Yong-Yi [3/3]
Fe, Y. [1/1]
Fen, Sheng-Jie [0/1]
Feng, W. T. [0/1]
Feng, Wu-shiung [1/2]
Fong, N. J. [1/1]
Fox, R. [2/2]
Fu, Chih-Cheng [1/1]
Galvanauskas, A. [1/1]
Galvanauskas, Almantas [1/1]
Gao, L. [2/2]
Gao, Li [3/3]
Gao, Zi-Jie [1/1]
显示项目301-325 / 1779. (共72页)
<< < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈