National Changhua University of Education Institutional Repository :
English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 6498/11670
造访人次 : 25661532      在线人数 : 96
RC Version 3.2 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜寻范围 进阶搜寻
浏览

機電工程學系 [117/191]
積體電路設計研究所 [3/3]
資訊工程學系 [271/413]
電信工程研究所 [0/0]
電子工程學系 [256/476]
電機工程學系 [390/576]
顯示技術研究所 [0/0]

上传排行

数据加载中.....

下载排行

数据加载中.....

RSS Feed RSS Feed
跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

显示项目1126-1150 / 1779. (共72页)
<< < 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 > >>
每页显示[10|25|50]项目
作者名称 项目数量
Yang, S. J. [2/2]
Yang, S. Y. [1/1]
Yang, Shang-Da [1/1]
Yang, Sheng-Chih [2/2]
YANG, Shih-Ying [1/1]
Yang, Shiuh-Pyng [0/1]
Yang, T. J. [0/1]
Yang, Tz-Hsien [2/2]
Yang, W. R. [1/1]
Yang, Wen-Ran [1/1]
Yang, Wen-Ren [6/7]
Yang, X. [1/1]
Yang, Xiuge [2/2]
Yang, Yin-Ting [1/2]
Yang, Yuan-Rung [1/1]
Yao, P. C. [2/2]
Yao, Pin-Chuan [1/1]
Yaw-Chung Chen [1/1]
Ye, Jing Yong [9/11]
Yeh, C. K. [1/1]
Yeh, Jyh-Chiang [3/3]
Yeh, S. H. [1/2]
Yeh, Shih-Huang [3/3]
Yen, Jyh-Chyang [0/1]
Yen, Kang K. [1/1]
显示项目1126-1150 / 1779. (共72页)
<< < 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 > >>
每页显示[10|25|50]项目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回馈